El mas Roig

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Castany ] Can Cartró ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] [ El mas Roig ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2007


Codi 51
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Sota el Roc de Forrellac 
Situació. Coordenades UTM.

X 406,684,00
Y 4,585,663,00

Altitud

485m

Denominació moderna Mas Roig
Denominacions antigues Mas de les Cadernoses
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Possiblement família Martí

ASPECTES HISTÒRICS

En el capbreu de 1513 en la confessió del mas Granada ens diu que afrontava amb terres d'En Roig. El mas Roig que antigament és mas de les Cadernoses on s'hi edificà un maset. En una confessió d'una peça de terra de Jaume Torrents de les Oliveres anomenada la plana de serra de Forrellats ens diu que al N amb honors de Felip Duran que fou del mas Roig i que antigament s'anomenava de les Cadernoses i part amb la font de les Cadernoses.  Aquesta propietat ha anat unida durant molts anys a la de can Voltà i can Ginebreda en els primers temps. Havia estat habitada per masovers o jornalers que podem veure en algunes llibretes de compliment pasqual. L'any 1644 hi vivia a lo mas Roig una Àngela. Així l'any 1742 hi vivien la família Roig, de Corbera: Salvador Roig amb la seva muller Agnès Romegosa. L'any 1775 uns Voltà, cabalers de can Voltà, Antoni Voltà i Miquel de la Planes, germà de l'hereu de can Voltà, amb Magdalena Puig i Font; al mateix any uns Llopard, Vicenç Llopard i la muller Francisca Gol, amb fills i família. El 1785 un Salvador Voltà i Maria, la seva muller, Felip Torres, Magdalena Duran, Salvador Ros... Els Martí un dels darrers posseïdors de can Voltà hi hagué una segregació de la propietat de can Voltà i per altra la del mas Roig en la mateixa família.

ARBRE DELS HEREUS

Els de can Voltà.