Can Pasqual

Principal ] Les masies i les cases de Gelida ] Situació de les masies ] Les masies capbrevades i altres dades ] Índex capbreu de Gelida, 1827-1832 ] Els cognoms dels hereus ] Situació patrimonial de les masies ] Exposició 2007 - 2008 ] Bibliografia ] Diccionari ] Arxius ] Masies de Catalunya ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006


Codi 24
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a St. Llorenç d'Hortons, abans d'arribar al barri de les Cases Noves.
Situació. Coordenades UTM.

X  404,770,00
Y  4,589,067,00

Altitud

105m

Denominació moderna Can Pasqual
Denominacions antigues Lo mas Palau Jussà, lo mas Canals i un altre mas adjunt anomenat lo mas Rovira, derruït
Altres posseïdors Palau (XIII), Rovira (XV), Llobet (s. XV), Canals (XV-XVI). 
Posseïdor actual Enric Pascual i Bassons (s. XXI)

ASPECTES HISTÒRICS

L’any 1214 s’esmenta el mas Palau en el terme de Gelida, parròquia de St. Pere, en una venda i concessió que fan Vidal de Palau i Berenguera, muller seva, a Arnau d’Olivella, prior de Sta. Maria de Montserrat que ja tenien per dit monestir. El 1513 consta que era propietat de Sebastià Canals el mas Palau jussà i altres propietats que ens diu que ho tenia pel seu pare, Joan Canals (T, Gelida, 23-01-1495) i que aquest ho tenia per Ponç Canals, avi del Sebastià, que el 1458 ho comprà a la filla de Pere Llobet. Un altre mas que anys després el trobem com a derruït era de Bernat Rovira del Molí. En el fogatge de 1515 trobem esmentada la vídua Canals i probablement no tingueren descendència vivent. El 1515 s'esmenta ja un Jaume Pasqual com a procurador dels senyors de Gelida i el 1528 com a majordom del castell de Gelida. El batlle de Gelida Joan Mas a 22 de desembre de 1531 per manament del senyor de Gelida Joan d'Erill-Orcau, consort d'Anna Violant Bertran, dóna possessió a Jaume Pasqual, majordom del castell, el mas Canals (APG-10/04, f. 62). Aquest Jaume serà el fundador de la nissaga dels Pasqual fins a l’actualitat, però un altre document esmentat en el capbreu de 1598, que no hem trobat, diu que fou l’any 1557, però segurament és un ractificació. El fogatge de 1553: Jaume Pasqual. Els Pasqual batlles a Gelida: Joan Pasqual i Canals (1667-1692), Joan Pau Pasqual i Sàbat (1805-1806), Antoni Pasqual i Domènec (1833, 1843-1844 i 1852-1854). En un inventari dels béns de Joan Pau Pasqual i Sàbat (+1812) amb les distribucions i alguns continguts: En la entrada de dita casa, en la cuyna, en lo menjador, en lo pastador, en lo celler de dintre casa (11 bótes), en lo estable (2 bous), en lo galliner, en la cort (2 truges i 4 garrins), en lo celler de fora (18 bótes) en la sala (1 llit de peu de gall), en un dels quartos de dita casa, i s’esmenta 5 quartos més, en la era (2 pallers de palla de blat), en la botiga (62 quarteres de blat, 8 quarteres de moreu) i 17 peces de terra a rabassa morta.

Web de can Pasqual

Ribas i Calaf, Benet, Història de Montserrat (888-1258), nota 625, pàg. 220. Curial Edicions, publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990. El mas Palau sobirà era can Sàbat de la Pujada, segurament ambdós eren un antiga propietat molt més gran ja que al mig hi havia una vil·la romana, avui conegut com la Vinya de les Parets (vegeu can Sàbat) situada entre les dues propietats. Un pergamí de l’any 1239 (núm. 5 de l’APG) s'esmenta un Vidal de Palau en una venda d’un camp en el coll de St. Miquel.


ARBRE DELS HEREUS

I JAUME PASQUAL  (* v 1480 - + d 1555)
fill:
II JAUME PASQUAL (* v 1510 + a 1565).
fill:
III ENRIC PASQUAL i LLOPARD de Baix (* v 1560 - + 1605)
fill:
IV JAUME PASQUAL i OLLER (* 1587 - + 1641)
fill:
V JOAN PASQUAL i CANALS ( = Gelida 1650)
fill:
VI ANTONI PASQUAL i ROSSELL ( = Gelida  1675). Un germà, Jaume, inicia la línia de cal Tèrmens.
fill:
VII JOAN PAU PASQUAL i MONTMANY de Sobre-roca ( = Gelida  1718)
fill:
VIII RAMON PASQUAL i LLOPARD de Dalt ( = Gelida 1776)
fill:
IX JOAN PAU PASQUAL i SÀBAT de la Pujada ( = v 1798). Un germà, Francesc, inicia la línia de cal Tinquet.
fill:
X ANTONI PASQUAL i DOMÈNEC ( = v 1820)
fill:
XI FRANCESC PASQUAL i BATLLE ( = Gelida  1857). Un germà, Pere, inicia la línia de ca l'Adroguer Vell "La Confiança"
fill:
XII ANTONI PASQUAL i ROIG ( = Gelida 1887) Francesca Fossalba i Llonch.
fill:
XIII FRANCESC PASQUAL i FOSSALBA ( = Cervelló 1925) ROSA BESSONS i GISPERT, pubilla de can Bessons de Cervelló.
fill:
XIV ENRIC PASQUAL i BESSONS ( = Montserrat 1970)
Continuen dos fills.


NOTES

Rellotge de sol.